Voorwaarden (en werkwijze) Netwerk Samen tegen eenzaamheid

Informatie voor netwerkdeelnemers

1. Aanmelding als netwerkdeelnemer staat open voor mensen, organisaties, burgerinitiatieven, bedrijven, overheidsinstellingen e.a. die zich (met minimaal één activiteit) inzetten tegen eenzaamheid.

2. Netwerkdeelnemers zijn zichtbaar en kunnen gevonden worden in de index Netwerk Samen tegen eenzaamheid op deze website en worden uitgenodigd voor regionale netwerkbijeenkomsten over trends en ontwikkelingen en ontvangen desgewenst de nieuwsbrief van Coalitie Erbij.

3. Netwerkdeelnemer is een nieuwe vorm van betrokkenheid bij Coalitie Erbij naast (de formele en kostenplichtige vormen) kernlid en lid. Netwerkdeelnemerschap is kosteloos en er bestaat geen formele verhouding tot de organisatie Coalitie Erbij.

4. Aanmelden als netwerkdeelnemer wordt gedaan door het invullen van het aanmeldformulier. Ingediende informatie wordt opgenomen in de index Netwerk Samen tegen eenzaamheid. Iedere aanmelding krijgt een eigen pagina in de index.

5. Coalitie Erbij brengt het Netwerk en (een selectie van best practice) netwerkdeelnemers actief onder de aandacht middels haar communicatiekanalen.

6. Netwerkdeelnemers kunnen de door hen ingediende informatie te allen tijde zelf aanpassen middels de daartoe bestemde link onderaan de eigen pagina.

7. Netwerkdeelnemers kunnen zichzelf te allen tijde laten verwijderen uit de index en als netwerkdeelnemer middels een e-mail aan info@coalitieerbij.nl.

8. De door de netwerkdeelnemer in het formulier ingevulde informatie is bestemd voor de openbaarheid. Zichtbaar in de index is de informatie ingevoerd in de als ‘zichtbaar op de website’ aangemerkte velden van het aanmeldformulier.

9. Aanmeldingen wordt direct opgenomen in de index en kunnen achteraf gecontroleerd worden door een medewerker van Coalitie Erbij.

10. Coalitie Erbij kan aanmeldingen annuleren zonder opgaaf van reden. In dat geval wordt de aanmelding verwijderd uit de index en wordt via het bij Coalitie Erbij bekende mailadres contact opgenomen met de aanmelder.

11. Bij twijfel over juistheid van informatie kan de aanmelding (tijdelijk) uit de index verwijderd worden en wordt via het bij Coalitie Erbij bekende mailadres contact opgenomen met de aanmelder.

12. Aanmelders van een netwerkdeelnemer verklaren voor aanmelding gerechtigd te zijn wanneer zij een organisatie, initiatief, bedrijf, instelling e.a. aanmelden. Aanmelders zijn verantwoordelijk voor juistheid van de ingediende informatie. Aanmelders verklaren dat zij de rechten hebben over ingediende informatie en beeldmateriaal dan wel dat deze rechtenvrij zijn.

13. Coalitie Erbij kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor de in de index Netwerk Samen tegen eenzaamheid ingediende informatie.

14. Coalitie Erbij behoudt zich het recht voor deze voorwaarden of de werkwijze, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

15. Coalitie Erbij zal ervoor zorgen dat persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. Op deze verwerking zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

16. Eventuele vragen over deze voorwaarden en werkwijze kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@coalitieerbij.nl.

17. Netwerkdeelnemers verklaren door het indienen van het aanmeldformulier akkoord te gaan met deze voorwaarden en werkwijze.

Versie datum 15-2-2018

Doel van het Netwerk Samen tegen eenzaamheid

Het netwerk ‘Samen tegen eenzaamheid’ is een initiatief van Coalitie Erbij en laat zien hoeveel energie er in de samenleving is om eenzaamheid te verminderen en voorkomen. Het Netwerk Samen tegen eenzaamheid stimuleert actieve betrokkenheid van meer mensen en organisaties bij het onderwerp eenzaamheid, voedt deelnemers met relevante informatie en discussie ter ondersteuning van hun inzet en verspreidt lokale, regionale en landelijke ‘best practices’.