“Elke gemeente zou een coalitie tegen eenzaamheid kunnen en moeten vormen” – Pact voor de ouderenzorg gelanceerd

Het Pact voor de Ouderenzorg roept gemeenten en lokale organisaties op samen te werken om eenzaamheid onder ouderen te verminderen en voorkomen. Daartoe zal het vanuit een landelijk ondersteuningsteam worden bijgestaan. De landelijke samenwerking tegen eenzaamheid wordt versterkt en uitgebreid.

Dat zijn ingrediënten van het Pact voor de ouderenzorg dat vanochtend ondertekend is door minister Hugo de Jonge (VWS) en 35 organisaties en bedrijven in woonzorgcentrum Bosch & Duin in Den Haag. Onder de ondertekenaars zijn maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven. Ook kernleden en een aantal leden van Coalitie Erbij, zowel als Coalitie Erbij zelf, hebben het pact ondertekend.

Verenigen van partijen

Minister De Jonge op de website van het ministerie: “Het verenigen van alle partijen die betrokken zijn in één ‘pact voor de ouderenzorg’ is de beste manier om samen de schouders hieronder te zetten. Natuurlijk gebeurt er al ontzettend veel in de ouderenzorg. Maar samen kunnen we nog veel meer bereiken. Met deze 35 partijen, en hopelijk worden het er meer, gaan we nu aan de slag.”

Toegenomen aandacht voor eenzaamheid

“In de belangrijke plek die eenzaamheidsbestrijding heeft gekregen in dit pact, zie ik een bevestiging van de sterk toegenomen maatschappelijke aandacht voor het onderwerp eenzaamheid”, zegt Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij. “Wij zijn daar heel blij mee. De tijd is rijp om die aandacht te verzilveren in klinkende resultaten en meer mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen.”

Het Pact van de ouderenzorg schetst drie hoofdlijnen:

  • eenzaamheid signaleren en doorbreken
  • zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen
  • de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren

Deze hoofdlijnen worden verder de komende weken uitgewerkt tot een programma met concrete acties en afspraken.

Eén tegen eenzaamheid

In het pact wordt voor het te ontwikkelen programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ de volgende onderdelen geschetst:

  • Een versterking en uitbreiding van de landelijke samenwerking tegen eenzaamheid, met een grote reikwijdte. Hoe die er precies gaat uitzien is onderwerp van overleg, waarbij ook Coalitie erbij is betrokken.
  • Verbinding met de lokale aanpak van eenzaamheid. Elke gemeente zou een coalitie tegen eenzaamheid kunnen en moeten vormen.
  • Een ondersteuningsteam dat deze coalities voedt met kennis, capaciteit en ideeën voor een effectieve aanpak. Lokale partners worden gemotiveerd om bij te dragen. Vanuit deze coalities wordt gewerkt aan het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en aan het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid, dicht bij de mensen waar het om gaat.

Samenwerking

Samenwerking staat in het Pact centraal. Want er gebeurt al heel veel om ouderen goede zorg, liefdevolle aandacht en waardering te bieden, maar dat is vaak binnen één instelling, binnen één gemeente of binnen één thuiszorgorganisatie – staat in de inleiding van het Pact te lezen. “Als we samenwerken, kunnen we écht zaken gaan doen en kunnen we van elkaar leren. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog. Maar de intentie om de handen ineen te slaan is er wel! Daarom willen we alle goede voornemens en woorden tot samenwerking vertalen in concrete daden. De komende drie jaar gaan we hard aan de slag met het voorkomen van eenzaamheid, met goede zorg en ondersteuning thuis en met de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.”

Voorbereiding

Coalitie Erbij was bij de voorbereiding van het Pact voor de ouderenzorg betrokken door onder meer het samen met het ministerie van VWS organiseren van bijeenkomsten voor wetenschappers, lokale organisaties en landelijke partijen. Daar werd gesproken over de wetenschappelijke stand met betrekking tot het thema eenzaamheid, over interventies en er waren bijdragen van ervaringsdeskundigen.

Lees verder

“Minder ouderen die zich eenzaam voelen, is een opdracht voor ons allemaal.” – Uit het Pact voor de ouderenzorg